Analiza

osnovni pojmovi

21.02.2017. 15:51, Treba li Crkva plaćati porez?

Prvo i osnovno, ovdje se treba razgraničiti crkva kao sveopći pojam. Naime, prema Bibliji (sola scriptura) crkva nisu ni zgrade ni nikakva velebna zdanja od onixa nego jednostavne zajednice ljudi. Prema Bibliji i prema Kristovim riječima (Matej 18;20 "Jer gdje su dva ili tri sabrani u ime moje ondje sam ja među njima"), koje su poslije i apostoli potvrdili u svojim riječima, crkva nije ništa drugo nego zajednica ljudi. Koja se okuplja u ime Kristovo, nebitno gdje. Riječ crkva dolazi od grčke riječi „eklesia“ koja se definira kao „zajednica“ ili pak kao „oni koji su pozvani“. Glavno značenje „crkve“ ne odnosi se na zgradu, nego na ljude. Ironično je da ljudi kada ih pitate koju crkvu pohađaju obično ne kažu da idu u  denominaciju (katoličku, pravoslavnu, protestantsku....), nego u  zgradu. Pročitajte Rimljanima 16,4: „…Pozdravite i crkvu koja se sastaje u njihovoj kući...“ Pavao govori o crkvi u njihovu domu, dakle ne o crkvenoj zgradi, nego o skupini vjernikâ.

Nadalje, kad se govori o poslanju. Djela Apostolska 2;42 napominju da bi  crkva trebala svojom misijom slijediti slijedeće, kao što su apostoli i prvi kršćani činili: „Oni su bili postojani u apostolskoj nauci, zajedničkom životu, lomljenju kruha i u molitvama.“ Dakle, prema onome što čitamo u Svetom pismu, svrhe / aktivnosti crkve trebale bi biti: (1) poučavanje biblijskog nauka, (2) pružanje mjesta na kojemu vjernici mogu imati zajedništvo, (3) blagovanje Gospodnje večere i (4) molitva.

Crkva treba poučavati biblijski nauk kako bismo mogli biti utemeljeni u vjeri. Efežanima 4,14 kaže: „da ne budemo više malodobni, igračka valova, okolo tjerani svakim vjetrom nauke u ljudskoj prijevarnoj igri, usred prepredenosti koja lukavo krči put zabludi.“ Crkva treba biti mjesto zajedništva, na kojemu su kršćani predani jedni drugima i poštuju jedni druge (Rimljanima 12,10), poučavaju jedni druge (Rimljanima 15,14), prijazni su i puni milosrđa jedni prema drugima (Efežanima 4,32), ohrabruju jedni druge (1. Solunjanima 5,11) i najvažnije od svega, ljube jedni druge (1. Ivan 3,11).

Crkva treba biti mjesto gdje vjernici mogu blagovati Gospodnju večeru, sjećanje na Kristovu smrt i njegovo prolivanje krvi za nas (1. Korinćanima 11,23-26). Ideja o „lomljenju kruha“ (Djela 2,42) sa sobom nosi ideju zajedničkog objeda. To je samo još jedan primjer načina na koji crkva promiče zajedništvo. Posljednja svrha crkve, prema Djelima 2,42, jest molitva. Crkva treba biti mjesto koje promiče molitvu, koje poučava molitvi i u kojoj se običava moliti. Filipljanima 4,6-7 ohrabruje nas riječima: „Ne brinite se tjeskobno ni za što, već u svemu iznesite svoje potrebe Bogu prošnjom i molitvom, sve u zahvalnosti. I mir će Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu.“

Crkva je primila još jedno „poslanje“, naime da naviješta Radosnu vijest spasenja kroz Isusa Krista (Matej 28,18-20; Djela 1,8). Crkva je pozvana da bude vjerna u širenju evanđelja riječju i djelom. Crkva je „svjetionik“ u zajednici – usmjerava ljude prema našemu Gospodinu i Spasitelju Isusu Kristu. Crkva treba promicati evanđelje i pripremiti svoje članove da navijeste evanđelje (1. Petrova 3,15).

O nekoliko dodatnih ciljeva crkve čitamo u Jakovljevoj poslanici 1,27: „Čisto i neokaljano bogoslužje pred Bogom i Ocem sastoji se u ovomu: pohađati sirote i udovice u njihovoj nevolji i čuvati samoga sebe čistim od ovog svijeta.“ Crkva ima dužnost služenja onima koji su u potrebi. To ne podrazumijeva samo naviještanje evanđelja, nego i skrb za fizičke potrebe (hrana, odjeća, sklonište) koje su nužne i prikladne. Crkva, nadalje, one koji vjeruju u Krista treba osposobiti alatima koji su im potrebni da nadvladaju grijeh i ostanu slobodni od opakosti ovoga svijeta. To čini u skladu s načelima koja smo gore naveli: biblijskim naukom i kršćanskim zajedništvom.

Stoga, nakon što smo sve to rekli, koja je svrha crkve? Osobno mi se sviđa ilustracija iz 1. Korinćanima 12,12-27. Crkva je Božje „tijelo“ – mi smo njegove ruke, usta i noge u ovome svijetu. Mi činimo ono što bi Isus Krist činio da još uvijek fizički hoda zemljom. Crkva treba biti „kršćanska“ – treba nalikovati Kristu i slijediti Krista.

Dakle, iz ovoga, ako primjećujete, nigdje se ne spominje da crkva treba biti nekakva organizacija koja će poslovati na tržišnim principima, koja će zarađivati novce i materijalna dobra u korist onih koji su unutar hijerarhije te same religijske organizacije.

Prebacivanjem (kroz povijest) iz duhovne u svjetovnu varijantu, gubi se i sam smisao crkve kao organizacije koja skrbi o svojim vjernicima, pa crkva (posebno katolička i pravoslavna, a dobrim dijelom i protestantske denominacije), postaju mjesta gdje velikodostojnici i vođe, a uz njih i dobar dio pridruženih organizacija i ljudi, stječu bogatstva i egzistenciju. A briga o nesretnicima i potrebitima pada u drugi plan. Osnivaju se banke, stječu se zgrade i zemljišta,skupljaju se "milodari" i naplaćuuju se usluge (poput sakramenata, kojih ,usput budi rečeno, nema u Novom zavjetu ni Bibliji, misa zadušnica, blagoslova kuća i još koječega) ,unatoč slijedećim recima iz Novog zavjeta.

Matej 10,7 Idite i navješćujte: "Blizu je kraljevstvo nebesko.
Matej 10,8 Liječite bolesne, dižite mrtve čistite gubave i izgonite đavle! Zabadava ste dobili, zabadava dajite!
Matej 10,9 Ne uzimajte sobom u pojasima svojim ni zlata ni srebra ni drugoga novca,
Matej 10,10

Ni putne torbe, ni dvoje haljine, ni obuće, ni štapa; jer je poslenik dostojan prehrane svoje.

Zato, ako je religijska organizacija prestala biti crkva u Biblijskom smislu i postala organizacija koja djeluje potpuno svjetovno, onda se treba potpuno priključiti u svjetovni život i biti kao i svaka druga organizacija ili firma. I plaćati porez i izdavati račune. As simple as that.

Bedževi

Interakcija

 
UČINIO -> 159 122 35 633
PRIMIO <- 506 102 77 1,095

Dostignuća

Vingd 794.00
Bodovi 143.6
Prijedlozi 3 3.00
Analize 172 774.00
Ankete 343

Od istog autora

Ocjene (4)


Respektira (2): 5none5, bereza


Slaže se (2): Laci, bereza


Komentari